Miljöteknik_i_väst_naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning

Bevarar biologisk mångfald och förhindrar utarmning. Håller betesmarker öppna – enkelt och kostnadseffektivt.

Naturvårdsbränning är en anlagd brand inom en begränsad yta. Metoden är beprövad och används för att skänka nytt liv till hävdade landskap och igenvuxna betesmarker. Bränningen gynnar också örter, växter och djur, som annars riskerar utarmning i det moderna jordbruket.

Miljöteknik i väst jobbar på uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, samt privata markägare som vill förbättra sina betesmarker och uppfylla kraven för EU-stöd.

Naturvårdsbränning – vår och sommar

MILJÖTEKNIK I VÄST HJÄLPER DIG MED FÖLJANDE:

  • Skogsbränning. Genomförs på sommaren, ofta i samband med eldningsförbud. Bränningen är anlagd för att likna en naturlig brand, och är noga kontrollerad. Metoden används för bevara den biologiska mångfalden – genom att gynna organismer som insekter, svampar, växter, fåglar och däggdjur.
  • Bränningen i gräsmark. Genomförs på våren, innan nytt gräs hunnit spira. Vårbränning sker på många naturreservat och andra skyddade områden. Metoden är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla kulturmarker öppna. Genom att bränna ljunghedar och strandängar blir det möjligt att gynna hotade arter, samt att bevara skyddsvärda delar av det biologiska kulturarvet från tiden före industrisamhällets framväxt.
  • Markstörning. Utförs ofta i samband med naturvårdsbränningar. Markstörningar sker främst på torra sandjordar som ett sätt att gynna växter, solitära bin och andra insekter.

Miljöteknik_i_väst_naturvårdsbränning_

Bränning av kustnära gräsmark.

Fördelar med naturvårdsbränning

ELDNING ÄR GYNNSAMT AV FLERA ANLEDNINGAR:

  • Ett billigt och effektivt sätt att hålla ytor rena från vass.
  • Öppnar upp igenvuxna betesmarker. Marken bränns rejält när den blivit helt torr. Efter ca ett halvår har gräset vuxit upp igen och korna kan åter beträda och nyttja marken.

Läs mer

Läs mer om naturvårdsbränning på Naturvårdverket.

Övriga tjänster