Dan_Calderon_Miljöteknik_i_väst

Miljöteknik i väst

 

Miljöteknik i väst – en totalentreprenad

Miljöteknik i väst jobbar med biotopvård i marina och limniska miljöer. Verksamheten är uppdelad i en konsultdel och en entreprenörsdel. Som utredare och utförare har vi möjlighet att jobba med kunderna – hela vägen från idé till genomförande.

Vid mindre projekt utför Miljöteknik i väst totalentreprenad. Vid större projekt går vi in som underkonsulter – med fokus på: blå och gröna värden, undersökningar, kontrollprogram och kompensationsåtgärder.

Våra tjänster

  • kompensationsåtgärder
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKV)
  • anläggning av faunapassager
  • utrivning eller tröskling av vandringshinder
  • elfiske
  • biotopkartering

Naturvårdskonsultation

Miljöteknik i väst har en väl förtrogen dialog med länsstyrelsens biologer, och har flera års erfarenhet av att förhandla i Mark- och miljödomstol. Vi utför och övervakar kompensationsåtgärder – och stöttar genom hela projektet.

För beställaren innebär det en stor trygghet –  att vi som varit med och tagit fram kontrollprogrammet också finns med på plats vid genom hela utförandet. Därmed kan också kostsamma misstag elimineras.

Naturvårdsentreprenad

Miljöteknik i väst skapar funktionella miljöer för fåglar, fiskar, insekter och amfibier. Till vår hjälp har vi två stycken amfibiemaskiner. Med dessa bearbetar vi huvudsakligen våtmarker, sjöar och vattenanläggningar på till exempel golfbanor.

Vi har bred erfarenhet av att arbeta mot beställare som uppskattar ornitologiska värden, och jobbar även med olika vattenfördröjningsprojekt, för att förhindra översvämningar.

Vi som kör amfibiemaskinerna är biologer, utbildade vid Göteborgs universitet.