Miljöteknik_i_väst_restaurering_vattendrag

Restaurering av vattendrag

Hög biologisk mångfald – för en naturligare livsmiljö och ett motståndskraftigare ekosystem.

Många vattendrag, speciellt i kulturlandskap, har utsatts för mänsklig påverkan under många år. Flera av dem har förändrats genom rätning, rensning och utdikning, vilket betyder att strukturer som sten och liknande föremål har plockats bort, eller att vattendragen grävts om.

Vårt mål är att återskapa så naturliga vattendrag som möjligt – genom att återföra stenar, grus och andra substrat.

Grävskopa_Miljöteknik_i_väst

Här placerar vi ut ståndsten för lax och öring i Säveån.

Få naturliga vattendrag kvar

I Sverige finns förmodligen inte ett enda större vattendrag kvar i orört skick.

Floder, älvar och åar användes ofta för transport av virke och ved, så kallad flottning. För att effektivisera processen utsattes vattendragen för rensning av sten och andra störande föremål. I odlingslandskap har rätning använts som ett sätt att ge plats åt jordbruksmark.

Ålyngel_Miljöteknik_i_väst

Återintroducering av öringsyngel i vattendrag där öringen har varit utrotad.

Människan har i alla tider tagit sten och grus ur vattendragen för att bygga hus och vägar. Det har dock inneburit att livsmiljön för fiskar och andra vattenlevande organismer kraftigt försämrats.

När vi jobbar med vattendrag försöker vi alltid återskapa en naturligare miljö – som ger vattnets organismer bättre förutsättningar att leva och trivas.

Miljöteknik_i_väst_restaurering_av_vattendrag_01

Utplacering av risknippen, för att återskapa bortspolade kantzoner. Kantzonerna är viktiga gömställen, och livsrum för småfisk och allehanda vattenlevande insekter.

Vilka problem löser restaurering av vattendrag?

  • En artrikare biotop och ett diversare ekosystem
  • Ett gynsammare ekosystem: vandringsfiskarna, musslor, insekter, fågellivet
  • Hög biologisk mångfald, vilket ökar ekosystemets motståndskraft mot klimatförändringar

Romkramning_av_öring_Miljöteknik_i_väst

Romkramning av öringhona. Romen blandas med hanens mjölke och öringynglen kläcks så småningom ur rommen.

Läs mer

Övriga tjänster

Miljöteknik_i_väst_restaurering_av_vattendrag_02

En så kallad ’strömkoncentration’, som byggts i samband av restaureringen av Kvillebäcken. Den är en del av ett experiment som utförts av Miljöteknik i väst, i samarbete med Göteborgs Universitet.

Övriga tjänster